โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก)

VTR-Best Practice DLIT (คลิปที่ 2) โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*