เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง ปี 2562

เดือน มกราคม 2563         >>  วันที่ 28 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563      >>  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เดือน มีนาคม 2563          >>  วันที่ 26 มีนาคม 2563
เดือน เมษายน 2563        >>  วันที่ 27 เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม 2563    >>  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุนายน 2563       >>  วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เดือน กรกฎาคม 2563     >>  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
เดือน สิงหาคม 2563      >>  วันที่ 26 สิงหาคม 2563
เดือน กันยายน 2563      >>  วันที่ 25 กันยายน 2563
เดือน ตุลาคม 2563        >>  วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563 >>  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เดือน ธันวาคม 2563     >>  วันที่ 25 ธันวาคม 2563

หนังสือและเอกสาร

อ่านต่อ

Download

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pptx.png (12) 14 ส.ค. 2562 powerpoint เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (77) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามโครงการ และเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (53) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (49) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการขอซื้อวัสดุ และการจัดจ้างงานโครงการ/วัสดุสำนักงาน

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (77) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (83) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเดินทางไปราชการ ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (31) 11 ต.ค. 2561 หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (44) 11 ต.ค. 2561 มาตรฐานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (22) 11 ต.ค. 2561 มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (18) 11 ต.ค. 2561 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"

ดูทั้งหมด

รายงาน

อ่านต่อ

สลิปเงินเดือน

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสาร

อ่านต่อ

^