เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง ปี 2562

ประจำเดือนมกราคม 2562  >> วันที่ 28 มกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  >> วันที่ 25 กุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม 2562  >> วันที่ 26 มีนาคม
ประจำเดือนเมษายน 2562  >> วันที่ 25 เมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  >> วันที่ 28 พฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน 2562  >> วันที่ 25 มิถุนายน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  >> วันที่ 25 กรกฎาคม
ประจำเดือนสิงหาคม 2562  >> วันที่ 25 สิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน 2562  >> วันที่ 25 กันยายน
ประจำเดือนตุลาคม 2562  >> วันที่ 28 ตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  >> วันที่ 26 พฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม 2562 >> วันที่ 25 ธันวาคม

หนังสือและเอกสาร

อ่านต่อ

Download

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pptx.png (11) 14 ส.ค. 2562 powerpoint เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (66) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามโครงการ และเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (50) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (46) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการขอซื้อวัสดุ และการจัดจ้างงานโครงการ/วัสดุสำนักงาน

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (69) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (77) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเดินทางไปราชการ ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (30) 11 ต.ค. 2561 หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (43) 11 ต.ค. 2561 มาตรฐานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (20) 11 ต.ค. 2561 มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (18) 11 ต.ค. 2561 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"

ดูทั้งหมด

รายงาน

อ่านต่อ

สลิปเงินเดือน

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสาร

อ่านต่อ

^