เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

หนังสือและเอกสาร

อ่านต่อ

Download

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (10) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามโครงการ และเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (9) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (6) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการขอซื้อวัสดุ และการจัดจ้างงานโครงการ/วัสดุสำนักงาน

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (11) 05 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (14) 05 พ.ย. 2561 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเดินทางไปราชการ ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (8) 11 ต.ค. 2561 หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (7) 11 ต.ค. 2561 มาตรฐานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (2) 11 ต.ค. 2561 มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

http://kmosa2.org/sesao2/financial/skin/ext/pdf.png (4) 11 ต.ค. 2561 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"

ดูทั้งหมด

รายงาน

อ่านต่อ

สลิปเงินเดือน

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

^